• Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Futrzak.com.pl

 Postanowienia wstępne:

§1. Sklep internetowy Futrzak.com.pl, prowadzony jest przez F.H.U. DUET-BUD Józef Smętek. F.H.U. DUET-BUD Józef Smętek jest firmą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą następujące dane NIP:6831238960, REGON:363276525.

§2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Futrzak.com.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 Definicje:

§1. Konsument-osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2. Sprzedawca-osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. DUET-BUD Józef Smętek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą następujące dane NIP:6831238960, REGON:363276525.

§3. Klient-każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

§4. Przedsiębiorca-osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

§5. Sklep-sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym Futrzak.com.pl

§6. Umowa zawarta na odległość-umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§7. Regulamin-niniejszy regulamin sklepu.

§8. Zamówienie-oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

§9. Konto-konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

§10. Formularz rejestracji-formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

§11. Formularz zamówienia-interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

§12. Koszyk-element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§13. Produkt-dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§14. Umowa Sprzedaży-umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Wymagania techniczne

 §1. Do korzystania z serwisu Futrzak.com.pl w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 Ø  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 Ø  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 Ø  posiadanie aktywnego numeru telefonu

 Informacje ogólne

§1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami punktu „Zakładanie konta w sklepie” regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

§3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt/produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

§5. Podmioty obsługujące płatności online to:

     Ø Blue Media S.A.

     Ø Krajowy Integrator Płatności S.A. (właściciel serwisu tpay.com)

     Ø PayU S.A.

Zakładanie konta w sklepie

§1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji.

§2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

§3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

§4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy.

 Wykonanie umowy sprzedaży

§1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

§2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§3. W przypadku wyboru przez Klienta:

Ø  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Ø  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Ø  płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

§4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem paragrafu piątego niniejszego podpunktu regulaminu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

§6. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

Ø  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą-od dnia (roboczego) uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

Ø  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem-od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§8. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

§9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§10. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

§11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

§1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§2. Bieg terminu określonego w paragrafie 1 niniejszego ustępu rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

§3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w paragrafie 1 niniejszego ustępu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

§4. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu z zaznaczeniem iż produkt musi zostać nadany w celu podróży zwrotnej przed upływem tego terminu.

§5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy.

§6. Skutki odstąpienia od Umowy:

Ø  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość: umowę uważa się za niezawartą.

Ø  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.

Ø  Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Ø  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

Ø  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 §7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

Ø  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Ø  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

Ø  w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

Ø  świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

Ø  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

Ø  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 Reklamacja i gwarancje

§1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

§2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

§3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.

§4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.

§5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Ø  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą.

Ø  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.

Ø  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 Postanowienia końcowe

§1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

§2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

§3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.